01_main@3x.png
Asset-1@4x.png
Asset-2@4x.png

ថ្លៃចំណាយលើអាគុយក្នុងការបើកបរចម្ងាយ១០០គម

ដុល្លារ

ថ្លៃចំណាយលើអាគុយប្រចាំខែ

៦០*ដុល្លារ

ចម្ងាយក្នុងការបើកបរ(អាគុយពេញ)

០០គម

ធានាជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃ

៨០,០០០គម/ឆ្នាំ

메인1@3x.png

១០០គម

៦០*ដុល្លារ

៨០,០០០គម/ឆ្នាំ

ដុល្លារ

*ទិន្នន័យនេះបានគណនាទៅតាមចម្ងាយបើកបរស្តង់ដា ១០០ គ.ម/ថ្ងៃ 
ដូច្នេះវាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមទម្លាប់នៃការបើកបរផ្ទាល់ខ្លួន

និងអាកាសធាតុ។

*ទិន្នន័យនេះបានគណនាទៅតាមចម្ងាយបើកបរស្តង់ដា ១០០ គ.ម/

ថ្ងៃ ដូច្នេះវាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមទម្លាប់នៃការបើកបរផ្ទាល់ខ្លួននិងអាកាសធាតុ។

 
intro_bg.png

កម្តៅផ្នែកខាងក្នុង, សម្លេងលឺរំខាន, កន្លែងអង្គុយគ្មាន
ផា​សុកភាព។ល។កង់បីអគ្គិសនីដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា

ON​iON T1 នឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកង់

បីរបស់អ្នកធ្លាប់មានពីមុនមក ហើយនឹងមកដល់ក្នុងពេល​ឆាប់ៗនេះ។

ONiON T1,
ជាការវិវត្តន៍ដ៏ឆ្លាតវៃរបស់តុកៗសម័យថ្មី

កម្តៅផ្នែកខាងក្នុង, សម្លេងលឺរំខាន, កន្លែងអង្គុយគ្មាន​ផា​សុកភាព។ល។ 
កង់បីអគ្គិសនីដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ON​iON T1 នឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់
ដែលកង់បីរបស់អ្នកធ្លាប់មានពីមុនមក ហើយនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

“ជួបជាមួយ ONiON T1, 
ដែលមានការរចនាម៉ូដប្លែកពីគេ 
ជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថ្លៃអាគុយខ្ពស់ 
និងតម្លៃសមរម្យ!”

“ជួបជាមួយ ONiON T1, ដែលមានការរចនាម៉ូដប្លែកពីគេ
ជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថ្លៃអាគុយខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យ!”

“វ៉ាវ! តើនេះពិតជាកង់បីអគ្គិសនីចល័តមែនឬ?”

ធ្វើដំណើរដូចធម្មតា 
តែចំណាយតិចជាងមុន។

[Product]illust_1.gif

ONiON T1 គឺជាកង់បីអគ្គិសនីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាច

បើកបាន ១១០គ.ម ជាមួយថាមពលខ្លាំងរហូតដល់

២២គ.ម/គីឡូវ៉ាត់រាល់ពេលសាកអាគុយម្តង។
តម្លៃអាគុយគឺត្រឹមតែ ០.០២ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ

គីឡូម៉ែត្រ មានន័យថាអ្នកចំណាយតែ

៦០ ដុល្លារគឺអាចបើកបានមួយខែ។

ONiON T1 គឺជាកង់បីអគ្គិសនីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចបើកបាន ១១០គ.មជាមួយថាមពលខ្លាំងរហូតដល់ ២២គ.ម/គីឡូវ៉ាត់ រាល់ពេលសាកអាគុយម្តង។
តម្លៃអាគុយគឺត្រឹមតែ ០.០២ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ មានន័យថាអ្នកចំណាយតែ ៦០ ដុល្លារគឺអាចបើកបានមួយខែ។

*ទិន្នន័យនេះបានគណនាទៅតាមចម្ងាយបើកបរស្តង់ដា ១០០ គ.ម/ថ្ងៃ 
ដូច្នេះវាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមទម្លាប់នៃការបើកបរផ្ទាល់

ខ្លួននិងអាកាសធាតុ។

*ទិន្នន័យនេះបានគណនាទៅតាមចម្ងាយបើកបរស្តង់ដា ១០០ គ.ម/ថ្ងៃ 
ដូច្នេះវាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមទម្លាប់នៃការបើកបរផ្ទាល់ខ្លួននិងអាកាសធាតុ។

ថ្លៃចំណាយលើអាគុយប្រចាំខែ

[Product]illust_2.gif

អ្នកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរហូតដល់ ២០% បើ

បៀបធៀបទៅនឹងកង់បីដែលប្រើហ្គាស។
តើអ្នកអាចរកយានយន្តផ្សេងដែលយល់ពីសុខទុក្ខ
អ្នកបើកបរ ជួយឲ្យបើកបានកាន់តែឆ្ងាយក្នុងតម្លៃទាប

បែបនេះដែរឬទេ?

អ្នកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរហូតដល់ ២០% បើបៀបធៀបទៅនឹងកង់បីដែលប្រើហ្គាស។
តើអ្នកអាចរកយានយន្តផ្សេងដែលយល់ពីសុខទុក្ខអ្នកបើកបរ ជួយឲ្យបើកបានកាន់តែឆ្ងាយ
ក្នុងតម្លៃទាបបែបនេះដែរឬទេ?

studio_main2@3x.png
11.png

នេះមិនមែនជាកង់បីអគ្គិសនី

ធម្មតានោះទេ!
វាជាកង់បីអគ្គិសនី

ដែលអាចដោះដូរអាគុយបាន។

តើអ្នកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទិញកង់បីអគ្គិសនី

ព្រោះបារម្ភពីអាយុកាលអាគុយនិងការថែទាំមែនទេ?
ONiON បានរកដំណោះស្រាយថ្មីមួយសម្រាប់ បញ្ហា

អាគុយចាស់នេះ។ យើងមានប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរ អាគុយ

ដើម្បីដកការចំណាយលើអាគុយចេញពីតម្លៃ
យានយន្តនិងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការសាកដោយ

អាគុយដែលអាចប្តូរបានយ៉ាងរហ័ស។

នេះមិនមែនជាកង់បីអគ្គិសនីធម្មតានោះទេ!
វាជាកង់បីអគ្គិសនីដែលអាចដោះដូរអាគុយបាន។

តើអ្នកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរ មិនហ៊ានទិញកង់បីអគ្គិសនីព្រោះបារម្ភពីអាយុកាលអាគុយ
និងការថែទាំមែនទេ? ONiON T1 បានរកដំណោះស្រាយថ្មីមួយសម្រាប់បញ្ហាអាគុយចាស់នេះ។
យើងមានប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរអាគុយដើម្បីដកការចំណាយលើអាគុយចេញពីតម្លៃយានយន្តនិងកាត់បន្ថយ
ពេលវេលាក្នុងការសាកដោយអាគុយដែលអាចប្តូរបានយ៉ាងរហ័ស។

 
대컷_스튜디오@3x.png

លើសពីនេះទៅទៀត 
អ្នកប្រាកដជាពេញចិត្តជាមួយ
នឹងការរចនាម៉ូដថ្មីនេះ។

កង់បីគឺជាទីតាំងយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការប្រកបរបរ
អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបើកបរទាំងអស់។ ហេតុនេះ

ហើយទើប ONiON ត្រូវបានរចនា

ឡើងឲ្យសមស្របបំផុតទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

 

ផ្ទៃខាងក្រៅរលោង និងផ្ទៃខាងលើដំបូលដ៏រឹងមាំដែល

អាចការពារកម្តៅព្រះអាទិត្យនិងការធ្លាក់ភ្លៀង
ភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រភេទកង់បី

ទាំងអស់សម្រាប់ការបើកបរនៅលើផ្លូវរលាក់រួមជាមួយ

តួដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងស្រាលដោយប្រើជ័រ

ប្លាស្ទិករឹង។ ជាមួយ ONiON ការបើកបរគឺពោរពេញ

ដោយថាមពលពេញមួយថ្ងៃ។

មើលពីខាងក្រៅសាមញ្ញធម្មតា
តែបើក្រឡេកមើលចំ
អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខាន។

កង់បីគឺជាទីតាំងយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ
របស់អ្នកបើកបរទាំងអស់។ ហេតុនេះហើយទើប ONiON ត្រូវបានរចនា
ឡើងឲ្យសមស្របបំផុតទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។


ផ្ទៃខាងក្រៅរលោង និងផ្ទៃខាងលើដំបូលដ៏រឹងមាំដែលអាចការពារ
កម្តៅព្រះអាទិត្យនិងការធ្លាក់ភ្លៀងភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមដ៏ល្អបំផុត
ក្នុងប្រភេទកង់បីទាំងអស់សម្រាប់ការបើកបរនៅលើផ្លូវរលាក់ រួមជាមួយតួដែល
ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងស្រាលដោយប្រើជ័រប្លាស្ទិករឹង។
ជាមួយ ONiON ការបើកបរគឺពោរពេញដោយថាមពលពេញមួយថ្ងៃ។

메인용_대컷@3x.png
 
icn_(.png
icn_).png
Blue.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
07_2.jpg
01_1.jpg
02_2.jpg
111220_ONiON17174_R@3x.png
icn_(.png
icn_).png
06_2.jpg
07_2.jpg
01_1.jpg
02_2.jpg

ទាំងទទឹង បណ្តោយ កម្ពស់ ល។ល 
សុទ្ធតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីពួកយើង។

Front.png
SIDE_1.png
BACK_1.png

ទាំងទទឹង បណ្តោយ កម្ពស់ ល។ល 
សុទ្ធតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់

យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីពួកយើង។

01.png
icn_(.png
icn_).png
m_1.png

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

FRONT.png
SIDE_1.png
BACK_1.png
Fuel Efficiency.png

ប្រសិទ្ធភាពអាគុយ

22km/kWh

Driving Range.png

ចម្ងាយក្នុងការបើកបរ (អាគុយពេញ)

100km

Peak Torque.png

ប្រភេទម៉ូទ័រ

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី

Motor Type.png

ថាមពលអតិបរមា

3.5kW at 1,750rpm

Peak Power.png

រង្វិលជុំអតិបរមា

20Nm at 2,000rpm

Learn More

Icn_+.png

Learn More

icn_-.png

ទំហំនិងទម្ងន់យានយន្ត

ទំហំ-ប*ទ*ក (មម)

2,650 x 1,350 x 1,700

ទម្ងន់យានយន្ត (គក)

370

ទំហំកង់ (មម)

2000

កម្ពស់ពីដី (មម)

190

គម្លាតបត់ចង្កូត (ម)

2.89

ប្រភេទតួ

ផ្លាស្ទិកផ្នែកខាងក្រៅ

សមត្ថភាព

ចម្ងាយជាទូទៅដែលអាចបើកបរបាន (គម)

90~112

មុំជម្រាល​ (មុំ)

មាន

អាគុយនិងថាមពល

ប្រភេទអាគុយ (វ៉ុល)

លីចូម - អ៊ីយ៉ុង ៤៨ វ៉ុល (អាគុយស្ងួត)

របៀបសាក

កម្លាំងអាគុយ (បញ្ចូលរួច,គីឡូវ៉ាត/ម៉)

កម្លាំងអាគុយ (បញ្ចូលរួច,គីឡូវ៉ាត/ម៉)

4.48(2.24*2)

ប្រព័ន្ធអូសទាញយានយន្ត

ថាមពលអតិបរមា (1,750rpm/គីឡូវ៉ាត)

3.5

កម្លាំងរង្វិលជុំ(2,000rpm/nm)

20

ប្រព័ន្ធប្រអប់លេខ

ការបើកបរផ្ទាល់

ONiON Mobility តែងព្យាយាមក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់យានយន្តនិងសាកការរចនានិងបង្កើនលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗ។ ហេតុនេះ

យានយន្តពិតប្រាកដអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីការបង្ហាញក្នុងពេលនេះ។

ងាយស្រួលបើកបរ 
ចំណេញកាន់តែច្រើន

icn_(.png

យើងលើកកម្ពស់ការរចនាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
និងសាមញ្ញដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរផ្តោតលើការបើកបរ
របស់ពួកគេ។

01.png
icn_).png

កុងទ័រ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការបើកបរ
និងប្រតិបត្តិការនានានឹងមានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់
នៅលើអេក្រង់ទំហំ ៧អ៊ីញ។

Blue.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png

ងាយស្រួលបើកបរ ចំណេញកាន់តែច្រើន

យើងលើកកម្ពស់ការរចនាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសាមញ្ញដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរផ្តោតលើការបើកបររបស់ពួកគេ។

icn_((.png
01.png
icn_).png

កុងទ័រ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការបើកបរនិងប្រតិបត្តិការនានានឹងមានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅលើអេក្រង់ទំហំ ៧អ៊ីញ។

 
배터리-섹션_메인-이미지@3x.png

រីករាយជាមួយនឹង
សេវាកម្ម
one-stop 
នៅឯស្ថានីយ៍ ONiON

នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការអាគុយថ្មី 
អ្នកគ្រាន់តែមកកាន់ស្ថានីយ៍ ONiON ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។ 
ស្ថានីយ៍ ONiON អាចសាកអាគុយយានយន្ត ONiON 
ពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបើកដំណើរការ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំ។ 

គ្រាន់តែមកកាន់ស្ថានីយ៍របស់យើង 
រួចរង់ចាំអ្នកជំនាញជួយផ្លាស់ប្តូរអាគុយជូនអ្នក
ពីដើមដល់ចប់ជាការស្រេច។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងក៏មានសេវាកម្មផ្សេងៗ
ទៀតសម្រាប់ផ្តល់ជូនអ្នកនៅតាមស្ថានីយ៍ ONiON នីមួយៗផងដែរ
ដូចជាបន្ទប់តាំងបង្ហាញផលិតផល, កន្លែងជួលជុល, ហាងលក់ទំនិញ, 
និងហាងកាហ្វេ។

នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការអាគុយថ្មី អ្នកគ្រាន់តែ

មកកាន់ស្ថានីយ៍ ONiON ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។ 
ស្ថានីយ៍ ONiON អាចសាកអាគុយយានយន្ត ONiON 
ពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបើកដំណើរការ ២៤ម៉ោង

ក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំ។

 

គ្រាន់តែមកកាន់ស្ថានីយ៍របស់យើង រួចរង់ចាំអ្នកជំនាញ​

ជួយផ្លាស់ប្តូរអាគុយជូនអ្នកពីដើមដល់ចប់ជាការ
ស្រេច។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងក៏មានសេវាកម្ម

ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ផ្តល់ជូនអ្នកនៅតាមស្ថានីយ៍

ONiON នីមួយៗផងដែរដូចជា បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

ផលិតផល, កន្លែងជួលជុល, ហាងលក់ទំនិញ, និង

ហាងកាហ្វេ។

배터리-섹션_메인-이미지@3x.png
 
bg@3x.png

ទីតាំងបម្រុងសម្រាប់ស្ថានីយ៍ ONiON 
នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
នាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២១ នេះ

Artboard 1@3x.png

ទីតាំងបម្រុងសម្រាប់ស្ថានីយ៍ ONiON នឹងមានវត្តមាន
នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២១ នេះ

img@3x.png
CF010124_R@3x.png
Untitled-1.png

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងៗ

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងសំណួររបស់អ្នក

사각형-2275@3x.png
arrow>
그룹-2327@3x.png

​65 Ubi Road 1 #02-62 Oxley Bizhub
Singapore 408729

Footer_M.png
Footer_F.png

MVL ENERGY PTE. LTD.ALL RIGHT RESERVED.