ប្តូរមកប្រើកង់បីអគ្គិសនី

[Brand]Main Logo.png

ទទួលយកបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរដែលប្រសើរជាងមុន!

អំពី ONiON

 ONiON, កង់បីអគ្គិសនីក្នុងក្តីស្រមៃ 
របស់អ្នកដំណើរគ្រប់គ្នា។
 

ONiON ប្រើយានយន្តអគ្គិសនី និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីរចនាបទពិសោធន៍នៃ

ការធ្វើដំណើរដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងមុន។
វាផ្តល់នូវយានយន្តអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនិងតម្លៃសមរម្យ
ក៏ដូចជាសេវាកម្មអនទ្បាញផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃ

ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

ONiON ប្រើយានយន្តអគ្គិសនី និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

ដើម្បីរចនាបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរដែលមាន
ស្តង់ដារខ្ពស់ជាងមុន។
វាផ្តល់នូវយានយន្តអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពល្អ
ឥតខ្ចោះនិងតម្លៃសមរម្យក៏ដូចជាសេវាកម្ម
អនទ្បាញផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតមធ្យោបាយ
ធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

ONiON,
កង់បីអគ្គិសនី
ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់
អ្នកដំណើរគ្រប់គ្នា។

ONiON,
កង់បីអគ្គិសនី
ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់
អ្នកដំណើរគ្រប់គ្នា។

그룹 2439@3x.png

គុណតម្លៃរបស់យើង

ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយ

ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន
ពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ។

ពួកយើងសង្ឃឹមថា
អ្នកនឹងរីករាយជាមួយ
អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន
ពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ។

ពួកយើងសង្ឃឹមថា
អ្នកនឹងរីករាយជាមួយ
អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន
ពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ។

ការច្នៃប្រឌិតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រូវតែបន្តដើម្បី
ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។
ONiON នឹងចាប់ផ្តើមពីចំណុចលំបាកដែលពុំធ្លាប់ មានអ្នកសាកល្បងធ្វើពីមុនមក ដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាព នៃការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាកាន់តែ
ប្រសើរទ្បើង។
យើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអេកូនៃការធ្វើ
ដំណើរបែបអគ្គិសនីដែលរឹងមាំមួយរួមជាមួយការ 
ចូលរួមពីអតិថិជន។

ការច្នៃប្រឌិតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រូវតែបន្តដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។

ONiON នឹងចាប់ផ្តើមពីចំណុចលំបាកដែលពុំធ្លាប់មានអ្នកសាកល្បងធ្វើពីមុនមក

ដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាកាន់តែប្រសើរទ្បើង។

យើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអេកូនៃការធ្វើដំណើរបែបអគ្គិសនីដែលរឹងមាំមួយ

រួមជាមួយការចូលរួមពីអតិថិជន។

그룹 2439@3x.png
Side@3x.png

អាជីវកម្មរបស់យើង

ការរួមបញ្ចូលគ្នា
ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់
ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

 

ជាប្រភេទយានយន្តអគ្គិសនី សាកអាគុយបានលឿន 
ហើយភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេតបាន

ការច្នៃប្រឌិតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រូវតែបន្តដើម្បី
ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។
ONiON នឹងចាប់ផ្តើមពីចំណុចលំបាកដែលពុំធ្លាប់មាន
អ្នកសាកល្បងធ្វើពីមុនមកដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពនៃ
ការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាកាន់តែ
ប្រសើរទ្បើង។
យើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអេកូនៃការធ្វើ
ដំណើរបែបអគ្គិសនីដែលរឹងមាំមួយរួមជាមួយការចូលរួមពីអតិថិជន។

[Brand]illust_1.gif

ប្រព័ន្ធអេកូនៃការធ្វើដំណើរបែបអគ្គិសនីរបស់ ONiON រួមមានយានយន្តអគ្គិសនី, 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយ៍ប្តូរអាគុយ និងការតភ្ជាប់គ្នាជាមួយសេវាកម្មអនទ្បាញនានា។
ចូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធអេកូនៃការធ្វើដំណើរបែបអគ្គិសនីរបស់ ONiON
ដែលមានទាំងអនទ្បាញនិងមិនអនទ្បាញដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរ
កាន់តែរហ័សនិងងាយស្រួលជាងមុន។

[Brand]illust_2.gif

យានយន្តអគ្គិសនី

ដែលមានគុណភាពល្អដាច់គេនិងតម្លៃសមរម្យ

យានយន្តអគ្គិសនី ONiON គឺជាផលិតផលច្នៃប្រឌិតមួយ

ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចយានយន្តអគ្គិសនីមុនៗដែល

មាននៅក្នុងទីផ្សារតែពិសេសត្រង់ថាតម្លៃ
យានយន្តទាបជាងនិងអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើ

ការថែទាំដោយការប្រើប្រាស់អាគុយដែលអាចប្តូរបាន។
ONiON បានបង្កើតទ្បើងដោយផ្អែកទៅលើមតិពី

អតិថិជនដើម្បីកែសម្រួលផលលំបាកដែលយានយន្ត
មុនៗធ្លាប់មាន។ វាជាផលិតផលយានយន្តអគ្គិសនី

តែមួយគត់ដែលផ្តល់គុណភាពខ្ពស់និងសុវតិ្ថភាពក្នុង
តម្លៃដ៏សមរម្យ។

យានយន្តអគ្គិសនី ONiON គឺជាផលិតផលច្នៃប្រឌិតមួយដែល
មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចយានយន្តអគ្គិសនីមុនៗដែលមាននៅ
ក្នុងទីផ្សារ តែពិសេសត្រង់ថាតម្លៃយានយន្តទាបជាងនិង
អាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើការថែទាំដោយការប្រើប្រាស់
អាគុយដែលអាចប្តូរបាន។
ONiON បានបង្កើតទ្បើងដោយផ្អែក
ទៅលើមតិពីអតិថិជនដើម្បីកែសម្រួលផលលំបាកដែលយានយន្តមុនៗ
ធ្លាប់មាន។ វាជាផលិតផលយានយន្តអគ្គិសនីតែមួយគត់ដែល
ផ្តល់គុណភាពខ្ពស់និងសុវតិ្ថភាពក្នុងតម្លៃដ៏សមរម្យ។

[Brand]illust_3.gif

រហ័ស និងងាយស្រួលក្នុងការសាកអាគុយ

ដោះដូរបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

យានយន្តអគ្គិសនីនេះមានកម្លាំងអាគុយខ្លាំងដែលអាចបើកបរបានរហូតដល់ទៅ
១១០ គ.ម ក្រោយពេលសាកអាគុយម្តង។ លើសពីនេះទៅទៀតរាល់ពេលដែល
លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍ ONiON បុគ្គលិកជំនាញរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើ
ការផ្លាស់ប្តូរអាគុយជូនយ៉ាងរហ័ស។ ស្ថានីយ៍ប្តូរអាគុយរបស់ ONiON នឹងចាប់ផ្តើមដំបូងនៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្តង ហើយនឹងបន្តពង្រីកខ្លួនបន្ថែមដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ។

យានយន្តអគ្គិសនីនេះមានកម្លាំងអាគុយខ្លាំងដែលអាចបើកបរបានរហូតដល់ទៅ ១១០ គ.ម ក្រោយពេលសាកអាគុយម្តង។
លើសពីនេះទៅទៀតរាល់ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍ ONiON បុគ្គលិកជំនាញរបស់ពួក

យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអាគុយជូនយ៉ាងរហ័ស។
ស្ថានីយ៍ប្តូរអាគុយរបស់ ONiON នឹងចាប់ផ្តើមដំបូង
នៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្តង ហើយនឹងបន្តពង្រីក
ខ្លួនបន្ថែមដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ។

បទពិសោធន៍នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ 

ONiON អាចភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មអនទ្បាញផ្សេងៗ

រួមមានសេវាកម្មធ្វើដំណើរដូចជាសេវាកម្មដឹក
អ្នកដំណើរ, សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន, សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរ

រថយន្តគ្នាជិះនិងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងយានយន្តផ្សេងទៀត
ដូចជា ការចូលជាសមាជិក, ការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិធ្វើដំណើរ

និងការថែទាំយានយន្តជាដើម។

ការពង្រីកខ្លួនឥតឈប់ឈរនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
បែបអគ្គិសនីរបស់ ONiON នឹងបង្កើតបទពិសោធន៍
ធ្វើដំណើរមួយដែលមិនធ្លាប់មាន។

[Brand]illust_4.gif

ពង្រីកសេវាកម្មរបស់លោកអ្នក
ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

​ONiON អាចភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មអនទ្បាញផ្សេងៗរួមមាន 
សេវាកម្មធ្វើដំណើរដូចជាសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ, សេវាកម្ម
ដឹកជញ្ជូន, សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូររថយន្តគ្នាជិះ និងកម្មវិធី
គ្រប់គ្រងយានយន្តផ្សេងទៀតដូចជា ការចូលជាសមាជិក, 
ការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិធ្វើដំណើរ និងការថែទាំយានយន្តជាដើម។ 
ការពង្រីកខ្លួនឥតឈប់ឈរនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបែបអគ្គិសនី
របស់ ONiON នឹងបង្កើតបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរមួយដែលមិនធ្លាប់មាន។

그룹 2374@3x.png

ធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ ONiON T1, ជាជម្រើសល្អបំផុត។

ធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ ONiON T1, ជាជម្រើសល្អបំផុត។

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរបស់ ONiON អ្នកបានបង្កើតនូវ

គុណតម្លៃល្អមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់
ខ្លួនអ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកជិតខាង 
និង​ភពផែនដីទាំងមូលផងដែរ។ យានយន្តនេះគឺស្ទើរ តែ

គ្មានជាតិពុលបញ្ចេញមកក្រៅនោះទេ ដែលជាកត្តា ដ៏

ចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាន ហើយអាគុយក៏មាន

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងចំណេញខ្លាំងបើប្រៀបធៀប ជាមួយ

យានយន្តដែលប្រើហ្គាស LPG។
វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេ​ ដែលជម្រើស របស់អ្នកក៏ជា

កត្តាមួយដែលចូលរួមដល់ការ ថែរក្សាបរិស្ថានសម្រាប់

សហគមន៍របស់អ្នកនិងភពផែនដីទាំងមូល?

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរបស់ ONiON អ្នកបានបង្កើតនូវ
គុណតម្លៃល្អមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែក៏
សម្រាប់អ្នកជិតខាង និង​ភពផែនដីទាំងមូលផងដែរ។
យានយន្តនេះគឺស្ទើរតែគ្មានជាតិពុលបញ្ចេញមកក្រៅនោះទេ 
ដែលជាកត្តាដ៏ចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាន ហើយអាគុយក៏មាន
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងចំណេញខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយយានយន្ត
ដែលប្រើហ្គាស LPG។ វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់
មែនទេ​ ដែលជម្រើសរបស់អ្នកក៏ជាកត្តាមួយដែលចូលរួមដល់
ការថែរក្សាបរិស្ថានសម្រាប់សហគមន៍របស់អ្នកនិងភពផែនដីទាំងមូល?

06.png
02.png
01.png
Blue.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
Gray.png
icn_((.png
icn_).png
History_01_km.png
History_02_km.png

សូមបញ្ជាក់ថាកាលវិភាគខាងលើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមកាលៈទេសៈក្នុងក្រុមហ៊ុន។

icn_((.png
icn_).png

រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកផលិត

សូមធ្វើការណែនាំក្រុមការងារ ONiON

Kay.png
Sean.png
Jay.png
Poly.png
Jonathan.png
그룹-2327@3x.png
그룹-2327@3x.png

​65 Ubi Road 1 #02-62 Oxley Bizhub
Singapore 408729

Footer_M.png
Footer_F.png

MVL ENERGY PTE. LTD.ALL RIGHT RESERVED.