ស្ថានីយ៍

ជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ទស្សនាយាន ONiON និងជាទីតាំងប្តូរអាគុយ

ស្ថានីយ៍


ជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ទស្សនាយាន ONiON និងជាទីតាំងប្តូរអាគុយ

ទីកន្លែងផ្លាស់ប្តូរអាគុយ


ស្ថានីយ៍ ONiON ប្រកាន់ខ្ជាប់ការដោះដូរអាគុយបានឆាប់រហ័ស។  វានឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាសាកពី 3 ទៅ 4 ម៉ោង ទៅជាប្រើពេលតិចជាង 5 នាទី ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដល់អ្នកបើកបរគ្រប់ៗគ្នា។

ជំនួយសាកថ្មពីស្ថានីយ៍


ស្ថានីយ៍ONiONរបស់យើងស្វាគមន៍អ្នកបើកបរពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អ្នកបើកបរអាចប្តូរអាគុយគ្រប់ពេលវេលា និងនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍របស់យើង។


ទីកន្លែងផ្លាស់ប្តូរអាគុយ 

Oស្ថានីយ៍ ONiON ប្រកាន់ខ្ជាប់ការដោះដូរអាគុយបានឆាប់រហ័ស។  វានឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាសាកពី 3 ទៅ 4 ម៉ោង ទៅជាប្រើពេលតិចជាង 5 នាទី ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដល់អ្នកបើកបរគ្រប់ៗគ្នា។

ជំនួយសាកថ្មពីស្ថានីយ៍

 ស្ថានីយ៍ONiONរបស់យើងស្វាគមន៍អ្នកបើកបរពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អ្នកបើកបរអាចប្តូរអាគុយគ្រប់ពេលវេលា និងនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍របស់យើង។ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ


តាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ ONiON របស់យើង មិនត្រឹមតែជួយត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសាកថ្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកបើកបរដែលកំពុងរង់ចាំនៅស្ថានីយ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងផងដែរ។ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ  

តាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ ONiON របស់យើង មិនត្រឹមតែជួយត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសាកថ្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកបើកបរដែលកំពុងរង់ចាំនៅស្ថានីយ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងផងដែរ។

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរអាគុយ

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរអាគុយ

អ្នកអាចសន្សំសំចៃជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 180 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ!


ទិន្នន័យនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារនៃការបើកបរចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកបើកបរ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអាកាសធាតុ

ONiON T1

Monthly Fuel Price


126$

LPG Tuk-tuk

Monthly Fuel Price


157.5$

អ្នកអាចសន្សំសំចៃជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 180 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ!
ទិន្នន័យនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារនៃការបើកបរចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកបើកបរ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអាកាសធាតុ
ONiON T1

 

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំខែ

   126$

LPG Tuk-tuk

 

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំខែ

   157.5$

ទីតាំង 

ស្ថានីយ៍មេហ្គា

#168 ផ្លូវលេខ ១៩៨៦


ស្ថានីយ៍ហាប់

ផ្លូវទួលពង្រ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទីតាំង

ស្ថានីយ៍មេហ្គា

#168 ផ្លូវលេខ ១៩៨៦


ស្ថានីយ៍ហាប់

ផ្លូវទួលពង្រ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា