កក់ប្រាក់ : 30$

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទូទាត់ សូមបំពេញ និងដាក់ពាក្យស្នើសុំព័ត៌មានបញ្ជាទិញ អំឡុងពេលបញ្ជាទិញ សូមទូទាត់ប្រាក់កក់តាមរយៈ Wing Pay និង ABA Pay

កក់ប្រាក់ : 30$

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទូទាត់ សូមបំពេញ និងដាក់ពាក្យស្នើសុំព័ត៌មានបញ្ជាទិញ អំឡុងពេលបញ្ជាទិញ សូមទូទាត់ប្រាក់កក់តាមរយៈ Wing Pay និង ABA Pay