ការបញ្ជាកក់ទិញONiON ជាមុន 


ទទួលបានឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ ONiON T1 ត្រឹមតែមួយខែនេះប៉ុណ្ណោះ!


ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ


ដាក់ប្រាក់

រយៈពេល 

ការដឹកជញ្ជូន

30$

~30 ខែវិច្ឆិកា 2021 @5pm

មករា / កុម្ភៈ 2022

គោលដៅ៖

សម្រាប់តែ ១០០ គ្រឿងដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ មកមុនកក់បានមុនគេ 

អត្ថប្រយោជន៍ 1. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 


តម្លៃស្តង់ដារ 

$4,999

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

- $2,000


តម្លៃពិសេស 

$2,999

អត្ថប្រយោជន៍ 2. អត្រាការប្រាក់ទាបលើការបង់រំលោះ 


រយៈពេល៖

អត្រាការប្រាក់៖

ការចំណាយប្រចាំខែ

៣៦ ខែ 

1.25 %

$103.96

អត្ថប្រយោជន៍ 3. គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃ 


វាំងនន 

កង្ហារ


ចំណាំ 

1. អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែល ONiON T1 ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្រោមឈ្មោះរបស់អតិថិជន 

2. អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ គឺអាចអនុវត្តបានតែចំពោះអតិថិជន ឬអាជីវកម្មបុគ្គលផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ 

3. កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន យោងតាមស្ថានភាពចាំបាច់ជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុន 

4. អត្ថប្រយោជន៍ទាំង3ខាងលើនេះ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយោងតាមស្ថានភាពចាំបាច់ជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយរូបភាពអាចខុសពីរូបភាពជាក់ស្តែង 5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមឆែកមើលគេហទំព័រ ONiON Mobility ហើយអាចទំនាក់ទំនងមកសេវាកម្មអតិថិជន

ការបញ្ជាកក់ទិញONiON ជាមុន

ទទួលបានឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ ONiON T1 ត្រឹមតែមួយខែនេះប៉ុណ្ណោះ!

ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ


ដាក់ប្រាក់

30$


រយៈពេល 

~30 ខែវិច្ឆិកា 2021 @5pm


ការដឹកជញ្ជូន

Jan 2022


គោលដៅ៖

សម្រាប់តែ ១០០ គ្រឿងដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ មកមុនកក់បានមុនគេ 

អត្ថប្រយោជន៍ 1. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស


តម្លៃស្តង់ដារ 

$4,999

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

- $2,000


តម្លៃពិសេស 

$2,999

អត្ថប្រយោជន៍ 2. អត្រាការប្រាក់ទាបលើការបង់រំលោះ


រយៈពេល៖

៣៦ ខែ


អត្រាការប្រាក់៖

1.25 %


ការចំណាយប្រចាំខែ

$103.96

>អត្ថប្រយោជន៍ 3. គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃ


វាំងនន

កង្ហារ


ចំណាំ 

1. អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែល ONiON T1 ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្រោមឈ្មោះរបស់អតិថិជន 

2. អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ គឺអាចអនុវត្តបានតែចំពោះអតិថិជន ឬអាជីវកម្មបុគ្គលផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ 

3. កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន យោងតាមស្ថានភាពចាំបាច់ជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុន 

4. អត្ថប្រយោជន៍ទាំង3ខាងលើនេះ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយោងតាមស្ថានភាពចាំបាច់ជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយរូបភាពអាចខុសពីរូបភាពជាក់ស្តែង 

5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមឆែកមើលគេហទំព័រ ONiON Mobility ហើយអាចទំនាក់ទំនងមកសេវាកម្មអតិថិជន