ចូលរួមបញ្ជីរង់ចាំឥឡូវនេះ 


ការបញ្ជាទិញជាមុនសម្រាប់ T1 ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទជាផ្លូវការហើយ។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក! ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដើម្បីទទួលបានកង់បីអគ្គិសនី អនៀន ធីវ័ន សូមអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ តោះចាប់ផ្តើមប្តូរកង់បីរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយ កង់បី អគ្គិសនី អនៀនធីវ័ន!តម្លៃ

សុពលភាព៖

កក់ប្រាក់៖

ការដឹកជញ្ជូន៖

$3999

ថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា – ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា 2022

$50

នឹងជូនដំណឹងតាមក្រោយប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ sales@onionev.com


ចូលរួមបញ្ជីរង់ចាំឥឡូវនេះ 

ការបញ្ជាទិញជាមុនសម្រាប់ T1 ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទជាផ្លូវការហើយ។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក! ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដើម្បីទទួលបានកង់បីអគ្គិសនី អនៀន ធីវ័ន សូមអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ តោះចាប់ផ្តើមប្តូរកង់បីរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយ កង់បី អគ្គិសនី អនៀនធីវ័ន!


តម្លៃ

$3999


សុពលភាព៖ 

25 កុម្ភៈ – 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022


កក់ប្រាក់៖

0$


ការដឹកជញ្ជូន៖


នឹងជូនដំណឹងតាមក្រោយ 
ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ 
sales@onionev.com