ការទូទាត់កំពុងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់

យើងកំពុងពិនិត្យមើលថាតើប្រាក់កក់ត្រូវបានដំណើរការជាធម្មតាដែរឬទេ។ អតិថិជនដែលមិនត្រូវបានទាក់ទងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់ ទោះបីជាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាធម្មតាក៏ដោយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ (012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86)