ការណាត់ជួបពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់។

 បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ការកក់ទុកការពិគ្រោះយោបល់ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកតាមលេខដែលអ្នកបានបញ្ចូល។