ការពិគ្រោះយោបល់ 

--
ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់

ONiON Mobility ឬក្រុមហ៊ុន ("ក្រុមហ៊ុន") ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយអនុលោមតាម <គោលការណ៍ឯកជនភាព> ខាងក្រោមដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយរលូន។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនកែប្រែ <គោលការណ៍ឯកជនភាព> វានឹងប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ។


ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជនដែលសរសេរនៅលើទំព័រ Pre Order នៃគេហទំព័រ
> ទិន្នន័យដែលត្រូវការ៖ ឈ្មោះ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ខូឃី កំណត់ហេតុចូលប្រើ)


គោលបំណងនៃការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម។
> ដើម្បីអនុវត្ត និងបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា ONiON T1
> ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់


រយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលដែលគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេច ក្រុមហ៊ុននឹងបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ
បំផ្លាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រមូល


ការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានត្រូវបានសម្រេច ឬរយៈពេលផ្ទុក និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ចប់
ដំណើរការបំផ្លាញ វិធីសាស្រ្ត និងពេលវេលាមានដូចខាងក្រោម
1) នីតិវិធី និងពេលវេលានៃការបំផ្លាញ
បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានសម្រេចដោយសារតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលដោយអតិថិជនត្រូវបានលុប ឬបំផ្លាញដោយយោងតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ (សូមមើលរយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)
2) វិធីសាស្រ្តបំផ្លាញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដូចជាទម្រង់ពាក្យសុំកិច្ចសន្យា ឬបោះពុម្ពលើក្រដាសត្រូវបានបំផ្លាញដោយការកំទេច ឬដុតចោល ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ឯកសារអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានលុបជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសដែលមិនអាចបង្កើតកំណត់ត្រាឡើងវិញបាន


សិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀង

អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
> នៅក្នុងករណីនៃការបដិសេធ ការស្នើសុំកិច្ចសន្យានឹងមិនត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយនឹងមិនមានគុណវិបត្តិទេ


ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ហើយកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារការខូចខាត ការរំលោភបំពាន ឬការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។
លើសពីនេះ សេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗ និងដោយស្មោះចំពោះការសាកសួរណាមួយទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
> សេវាកម្មអតិថិជន៖ (012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86)