បេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យ

យើងធ្វើការដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍នៃយន្តចល័តដែលគ្មានពុំធ្លាប់មានពីមុនមក!

Kay Woo  នាយកប្រតិបត្តិ


ការផលិត ONiON T1 នឹងផ្តល់ផលវិជ្ជមានរួមជាមួយលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ទីក្រុងនេះ និងប្រទេសជិតខាងផងដែរ។ នេះជាឱកាសល្អមួយក្នុងការបង្កើតអនាគតកាន់តែប្រសើរ ក៏ដូចជាចែករំលែកនូវក្តីសុបិន្តមួយជាមួយដៃគូបើកបរ សហគមន៍ និងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។

បេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យ

យើងធ្វើការដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍នៃយន្តចល័តដែលគ្មានពុំធ្លាប់មានពីមុនមក!

Kay Woo នាយកប្រតិបត្តិ

ការផលិត ONiON T1 នឹងផ្តល់ផលវិជ្ជមានរួមជាមួយលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ទីក្រុងនេះ និងប្រទេសជិតខាងផងដែរ។ នេះជាឱកាសល្អមួយក្នុងការបង្កើតអនាគតកាន់តែប្រសើរ ក៏ដូចជាចែករំលែកនូវក្តីសុបិន្តមួយជាមួយដៃគូបើកបរ សហគមន៍ និងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។


ក្រុម


Kay Woo

នាយកប្រតិបត្តិ


បទពិសោធន៍ 

នាយកប្រតិបត្តិ, MVL TADA Cambodia

ការសិក្សា
2011, អនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថិតិ, សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀKimsrean Koeung

អ្នកដឹកនាំរោងចក្រ


បទពិសោធន៍

អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ, Sika (Cambodia) Ltd

ការសិក្សា
2000, សញ្ញាបត្រវិស្វកម្ម,វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)


Tom Lee

អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឈន៍


បទពិសោធន៍

ការអភិវឌ្ឈន៍ផលិតផលកម្រិតខ្ពស់, ក្រុមហ៊ុន Central

ការសិក្សា
1999, បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក,សាកលវិទ្យាល័យដុងអ៊ឺយ

ក្រុម


Kay Woo
នាយកប្រតិបត្តិ

បទពិសោធន៍
CEO, MVL TADA Cambodia

ការសិក្សា
2011, Master of Statistics, Columbia University


Tom Lee
អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឈន៍


បទពិសោធន៍

Advanced product development, Central


ការសិក្សា
1999, Bachelor of Electronic engneering,
The Dong-Eui UniversityKimsrean Koeung
អ្នកដឹកនាំរោងចក្រ


បទពិសោធន៍

Factory Manager, Sika (Cambodia) Ltd


ការសិក្សា
2000, Diploma of Engineering, Institute of
Technology of Cambodia (ITC)
សមិទ្ធិផល និងគម្រោងនាថ្ងៃខាងមុខ

ការិយាល័យកណ្តាល ONiON Mobility 

#ជាន់ទី 18, អាគារ Amass Central Tower, ផ្លូវលេខ 63, សង្កាត់បឹងកេងកង 1, ខណ្ឌបឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រភេទកម្ពុជា

ការិយាល័យកណ្តាល ONiON Mobility

#ជាន់ទី 18, អាគារ Amass Central Tower, ផ្លូវលេខ 63, សង្កាត់បឹងកេងកង 1, ខណ្ឌបឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រភេទកម្ពុជា