តុកតុកអគ្គីសនី

ដំបូងឈានមុខគេ

នៅកម្ពុជា មធ្យោបាយធ្វើដំណើរចល័តថ្មីបានមកដល់កម្ពុជាហើយ

ONiON T1

ONiON T1 ណែនាំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់
ដល់សុខភាព និងការពារបរិស្ថាន

ONiON T1C

T1C ត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបំពាក់ដោយម៉ូទ័រកម្លាំងខ្លាំង 4.5 kWដែលផ្តល់នូវល្បឿនរហូតដល់ទៅ 45 km/h និងមានសមត្ថភាពផ្ទុករហូតដល់ 500 គីឡូក្រាម។

ONiON Station

ស្ថានីយ ONiON និងអនុស្ថានីយផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្តូរថ្មយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទីហើយកាត់បន្ថយថ្លៃឥន្ធនៈរបស់អ្នក 20%

ONiON T1s/T1l


ONiON T1 ណែនាំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់
ដល់សុខភាព និងការពារបរិស្ថានការរចនាបែបទំនើប និងប្រណិត

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម
ច័ន្ទដល់សៅរ៏ (8:30 to 17:30)


លេខទូរស័ព្ទ 
015 262 686 / 015 248 222 / 016 874 111
អុីម៉ែល


ONiON T1C


T1C ត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបំពាក់ដោយម៉ូទ័រកម្លាំងខ្លាំង 4.5 kWដែលផ្តល់នូវល្បឿនរហូតដល់ទៅ 45 km/h និងមានសមត្ថភាពផ្ទុករហូតដល់ 500 គីឡូក្រាម។ONiON Stationស្ថានីយ ONiON និងអនុស្ថានីយផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្តូរថ្មយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទីហើយកាត់បន្ថយថ្លៃឥន្ធនៈរបស់អ្នក 20%
ការរចនាបែបទំនើប និងប្រណិត

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន  

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម
ច័ន្ទដល់សៅរ៏ (8:30 to 17:30)


លេខទូរស័ព្ទ 
015 262 686 / 015 248 222 / 016 874 111អុីម៉ែល
sales@onionev.com

ការសាកសួរព័ត៌មាន


សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានទីផ្សារបន្ថែម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងៗ
សូមទាក់ទងមកកាន់ 
sales@onionev.com

ជួយគ្រប់គ្រង តុកតុកអគ្គីសនី របស់អ្នក ហើយស្វែងរកស្ថានីយ៍សាកថ្ម ONiON ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតតាមរយៈកម្មវិធី ONiON